Chính sách bảo mật

12-03-2021
18:47

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

1. MỤC ĐÍCH THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

Cung cấp sản phẩm cho Khách hàng và quản lý và sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng nhằm mục đích quản lý cơ sở dữ liệu về khách hàng và kịp thời xử lý các tình huống phát sinh (nếu có).

2. PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN

vitinhquocthang.com.vn sử dụng thông tin của khách hàng cung cấp để:

  • Cung cấp các sản phẩm đến khách hàng.

  • Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy, chiếm đoạt tài khoản người dùng của khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo khách hàng.

  • Liên lạc và giải quyết khiếu nại với khách hàng.

  • Xác nhận và trao đổi thông tin về giao dịch của khách hàng tại vitinhquocthang.com.vn.

3. THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN CÁ NHÂN

Không có thời hạn ngoại trừ trường hợp khách hàng gửi có yêu cầu hủy bỏ tới vitinhquocthang.com.vn.

 

4. NHỮNG NGƯỜI HOẶC TỔ CHỨC CÓ THỂ ĐƯỢC TIẾP CẬN VỚI THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

Khách hàng đồng ý rằng, trong trường hợp cần thiết, các cơ quan/ tổ chức/cá nhân sau có quyền được tiếp cận và thu thập các thông tin cá nhân của mình, bao gồm:

  • Chủ sở hữu của vitinhquocthang.com.vn

  • Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp có yêu cầu theo quy định tại quy chế hoạt động

  • Bên khiếu nại chứng minh được hành vi vi phạm của khách hàng

  • Theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

     

 5. ĐỊA CHỈ CỦA ĐƠN VỊ THU THẬP VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN

vitinhquocthang.com.vn

Địa chỉ: 474/11 Nguyễn Tri Phương, Phường 9, Quận 10, TPHCM.

Số điện thoại: 0973610290

Email: quocthangnew@yahoo.com.vn

6. PHƯƠNG TIỆN VÀ CÔNG CỤ ĐỂ NGƯỜI TIÊU DÙNG TIẾP CẬN VÀ CHỈNH SỬA DỮ LIỆU THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA MÌNH

Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào Website vitinhquocthang.com.vn và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Ban quản trị Website  thực hiện việc này.

Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân của mình cho bên thứ 3 đến Ban quản trị. Khi tiếp nhận những phản hồi này, vitinhquocthang.com.vn sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn khách hàng khôi phục và bảo mật lại thông tin.

Các hình thức tiếp nhận thông tin khiếu nại của khách hàng:

a) qua email quocthangnew@yahoo.com.vn hoặc

b) điện thoại 0973610290.

7. CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

Thông tin cá nhân của khách hàng trên Website vitinhquocthang.com.vn được Ban quản trị cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo mật thông tin cá nhân được đăng tải trên Website vitinhquocthang.com.vn. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác và quy định này.

 

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hoặc tiết lộ cho bên thứ 3 về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự đồng ý của khách hàng ngoại trừ các trường hợp được quy định tại quy định này hoặc quy định của pháp luật.

 

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân của khách hàng, Ban quản trị có trách nhiệm thông báo và làm việc với cơ quan chức năng điều tra và xử lý kịp thời, đồng thời thông báo cho khách hàng được biết về vụ việc.

 

Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Khách hàng. 

8. CƠ CHẾ TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC THÔNG TIN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

Khi phát hiện thông tin cá nhân của mình bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi, Khách hàng gửi email khiếu nại đến email quocthangnew@yahoo.com.vn hoặc gọi điện thoại tới số 0973610290 để khiếu nại và cung cấp chứng cứ liên quan tới vụ việc cho Ban quản trị. Ban quản trị cam kết sẽ phản hồi ngay lập tức hoặc muộn nhất là trong vòng 24 (hai mươi tư) giờ làm việc kể từ thời điệm nhận được khiếu nại.

Bình luận

Facebook Chat
Mở Khung