Loading...

1. MĐÍCH THU THP THÔNG TIN CÁ NHÂN CA NGƯỜI TIÊU DÙNG

Cung cp sn phm cho Khách hàng và qun lý và s dng thông tin cá nhân ca khách hàng nhm mđích qun lý cơ s d liu về khách hàng và kp thi x lý các tình hung phát sinh (nếu có).


2. PH
M VI S DNG THÔNG TIN CÁ NHÂN

vitinhquocthang.com.vn
s
 dng thông tin ca khách hàng cung cđể:

               ·        Cung cp các sn phm đến khách hàng.

·        Ngăn nga các hođộng phá hy, chiếđot tài khon người dùng ca khách hàng hoc các hođộng gi mo khách hàng.

·        Liên lc và gii quyết khiếu ni vi khách hàng.

·        Xác nhn và trao đổi thông tin v giao dch ca khách hàng tvitinhquocthang.com.vn.

 

3. THI GIAN LƯU TR THÔNG TIN CÁ NHÂN

Không có thi hn ngoi tr trường hp khách hàng gi có yêu cu hy b tvitinhquocthang.com.vn.

 

4. NHNG NGƯỜI HOC T CHC CÓ TH ĐƯỢC TIP CN VI THÔNG TIN CÁ NHÂN CA NGƯỜI TIÊU DÙNG

Khách hàng đồng ý rng, trong trường hp cn thiết, các cơ quan/ t chc/cá nhân sau có quyđược tiếp cn và thu thp các thông tin cá nhân ca mình, bao gm:

·     Ch s hu cvitinhquocthang.com.vn

·        Cơ quan nhà nước có thm quyn trong trường hp có yêu cu theo quy định ti quy chế hođộng

·        Bên khiếu ni chng minh được hành vi vi phm ca khách hàng

·        Theo yêu cu ca cơ quan nhà nước có thm quyn.

 

 5. ĐỊA CH CĐƠN V THU THP VÀ QUN LÝ THÔNG TIN

vitinhquocthang.com.vn

Địa ch: 474/11 Nguyn Tri Phương, Phường 9, Qun 10, TPHCM.

S đin thoi: 0973610290

Email:
quocthangnew@yahoo.com.vn

6. PHƯƠNG TIN VÀ CÔNG C ĐỂ NGƯỜI TIÊU DÙNG TIP CN VÀ CHNH SA D LIU THÔNG TIN CÁ NHÂN CA MÌNH

Khách hàng có quyn t kim tra, cp nht, điu chnh hoc hy b thông tin cá nhân ca mình bng cách đăng nhp vào Website vitinhquocthang.com.vn và chnh sa thông tin cá nhân hoc yêu cu Ban qun tr Website  thc hin vic này.

Khách hàng có quyn gi khiếu ni v vic l thông tin cá nhân ca mình cho bên th 3 đến Ban qun tr. Khi tiếp nhn nhng phn hi này,
vitinhquocthang.com.vn s xác nhn li thông tin, phi có trách nhim tr li lý do và hướng dn khách hàng khôi phc và bo mt li thông tin.

Các hình thc tiếp nhn thông tin khiếu ni ca khách hàng:

a) qua email
quocthangnew@yahoo.com.vn ho
c

b) đin thoi
0973610290.

7. CAM KT BO MT THÔNG TIN CÁ NHÂN CA NGƯỜI TIÊU DÙNG

Thông tin cá nhân ca khách hàng trên Website vitinhquocthang.com.vn được Ban qun tr cam kết bo mt tuyđối theo chính sách bo mt thông tin cá nhâđượđăng ti trên Website
vitinhquocthang.com.vn. Vic thu thp và s dng thông tin ca mi khách hàng ch được thc hin khi có s đồng ý ca khách hàng tr nhng trường hp pháp lut có quy định khác và quy định này.

 

Không s dng, không chuyn giao, cung cp hoc tiết l cho bên th 3 v thông tin cá nhân ca khách hàng khi không có s đồng ý ca khách hàng ngoi tr các trường hđược quy định ti quy định này hoc quy định ca pháp lut.

 

Trong trường hp máy ch lưu tr thông tin b hacker tn công dđến mt mát d liu cá nhân ca khách hàng, Ban qun tr có trách nhim thông báo và làm vic vi cơ quan chc năng điu tra và x lý kp thi, đồng thi thông báo cho khách hàng được biết v v vic.

 

Bo mt tuyđối mi thông tin giao
d
ch trc tuyến ca Khách hàng. 

8. CƠ CH TIP NHN VÀ GII QUYT KHIU NI LIÊN QUAN ĐẾN VIC THÔNG TIN CA NGƯỜI TIÊU DÙNG

Khi phát hiện thông tin cá nhân của mình bị sử dụng sai
mục 
đích hoặc phạm vi, Khách hàng gi email khiếu nại đến email quocthangnew@yahoo.com.vn hoc gđin thoi ti số 0973610290 để khiếu ni và cung cp chứng cứ liên quan tới v việc cho Ban qun tr. Ban qun tr cam kết sẽ phản hồi ngay lp tc hoc mun nht là trong vòng
24 (hai m
ươi tư) gi làm vic k t thđim nhđược khiếu ni

Quick Navigation
×
×

Cart