Loading...

1. Chính sách & quy định chung

             1.1. Quyn và trách nhim ca người bán sn phm

     – Cung cp đúng sn phm mà khách hàng đã la chn, có trách nhim tư vn đầy đủ các tính năng, cách s dng, giá…và các yêu cu khác ca khách hàng.

     – Có quyn yêu cu khách hàng cung cp đầy đủ các thông tin v: nhu cu, điu kin s dng, điu kin vn chuyn; điu kin bo hành; đổi tr sn phm, chăm sóc khách hàng v sau

     – Hướng dn khách hàng cách s dng và bo qun sn phm sau khi
mua v
à trong sut quá trình s dng sn phm.

     – Có chính sách đổi tr sn phm và chăm sóc khách hàng sau khi
kh
ách hàng mua các sn phm ti website vitinhquocthang.com.vn

     – Cam kết bán hàng đúng cht lượng, hàng có ngun gc xut x rõ ràng, hàng có các tiêu chun đo lường cht lượng phù hp vi các quy định ca pháp lut Vit Nam. Chúng tôi có đầy đủ các loi giy t pháp lý theo quy định ca pháp lut.

-Website có cơ chế cho khách hàng đồng ý các quy định chung ca bên bán (nếu có) trước khi tiến hành mua hàng.

1.2. Quyn và trách nhim ca người mua sn phm

     – Cung cp đầy đủ các thông tin v nhu cu, điu kin s dng, điu kin vn chuyn; điu kin đổi tr; chăm sóc khách hàng v sauvà các điu kin khác (nếu có) cùng các yêu cu cn thiết để người bán tư vn đúng, chính xác các sn phm phù hp nht vi khách hàng.

     – Người mua có quyn yêu cu người bán cung cp đầy đủ các h sơ, giy t liên quan đến cht lượng, xut x sn phm, thành phn để người mua có la chn và hiu biết rõ v sn phm trước khi mua và s dng sn phm.

     – Cùng thc hin mi vn đề do hai bên tha thun, trên tinh thn hp tác, t nguyn.

     – Cung cp đầy đủ thông tin như: Tên, Địa ch, S đin thoi khi người mua có nhu cu v vic người bán vn chuyn hàng hóa đến tn nơi hay tư vn tn nơi.

     – Thanh toán cho người bán đầy đủ theo tha thun gia hai bên trong vic mua/bán sn phm.

1.3. Quy trình thc hin:

– Bước 1:Khách hàng liên h vi webiste vitinhquocthang.com.vn để đặt mua sn phm hoc liên h trc tiếp để đặt mua.

– Bước 2: Người bán hàng tư vn và la chn chính xác loi hàng hóa mà người mua yêu cu.

– Bước 3: Thanh toán theo tha thun và giá c đã niêm yết.

Quick Navigation
×
×

Cart